NAUCZANIE ZDALNE OD DNIA 26.10.2020

Aktualności

Wrocław 2020-10-26

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Więcej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. )  I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy w dniach 26.10.2020 – 08.11.2020 przechodzi na nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczanie zdalne będzie prowadzone na podstawie Procedury funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej w roku szkolnym 2020/20201, wprowadzonej zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 26 października 2020 r. Procedura w załączeniu.

Traci moc Procedura funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej, wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 8 października 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Liceum, nauczyciele w terminie 26.10.2020 – 30.10.2020 realizują nauczanie zdalne ze swojego miejsca zamieszkania. We wskazanym terminie w szkole prowadzona będzie gruntowna dezynfekcja.

Ograniczony zostaje dostęp do szkoły osób z zewnątrz oraz nauczycieli, uczniów i rodziców. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice w godzinach 8:00-15:00 są obsługiwani telefonicznie, mailowo i osobiście w przypadkach koniecznych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Proszę o ograniczenie wizyt w szkole i załatwianie spraw przez telefon i drogą elektroniczną.

Wejście do szkoły będzie możliwe wyłącznie od strony boiska. Uczniowie, którzy chcą odebrać rzeczy osobiste z szafek szkolnych, po wejściu do szkoły, muszą ten fakt zgłosić pracownikowi szkoły, dyżurującemu na portierni. Rodzice mogą odebrać rzeczy ucznia z szafki po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w szkole. Rodzic powinien dysponować kluczykiem do szafki oraz torbą na rzeczy. Rzeczy z szafki wydaje pracownik szkoły.

W terminie 02.11.2020 – 06.11.2020 nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne ze szkoły. Ograniczony pozostaje dostęp do szkoły osób z zewnątrz oraz uczniów i rodziców.

Informacje na temat organizacji pracy szkoły będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Marzena Helińska

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Procedura nauczania zdalnego w I LO _stan_26_10_2020

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) oraz w związku z § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) wprowadza się w I Liceum Ogólnokształcącym w  Oleśnicy nauczanie hybrydowe (czyli częściowo naukę stacjonarną i częściowo zdalną).

Nauczanie  hybrydowe ma na celu zmniejszenie liczby osób w szkole, w jednym czasie w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.  Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów oraz rzetelne przygotowanie klas maturalnych do egzaminu dojrzałości.

Nauczanie zdalne  jest  realizowane w formie online z wykorzystaniem MS Office365 dla edukacji z szczególnym uwzględnieniem aplikacji MS Teams.

Zasady realizacji nauczania  hybrydowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy:  

  • Klasy trzecie realizują nauczanie włącznie w formie stacjonarnej.
  • Klasy pierwsze i drugie przechodzą w tryb nauczania zdalnego rotacyjnie. Nauczanie zdalne realizowane jest w okresach tygodniowych według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły.
  • Nauczanie zdalne realizowane jest na podstawie Procedury funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej).
  • Liczba godzin zajęć online z przedmiotu odpowiada liczbie godzin przewidzianych do realizacji przedmiotu w tygodniowym planie zajęć danej klasy, za wyjątkiem przedmiotów: religia, wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości, historia i społeczeństwo, przyroda. Nauczanie zdalne z w/w przedmiotów odbywa się  w formie przesyłania uczniom materiałów do samodzielnej pracy w rzeczywistym czasie zajęć, określonym w planie lekcji.
  • Zajęcia online odbywają się zgodnie z planem lekcji i trwają 30 minut.
  • Szkoła pracuje w formie stacjonarnej w oparciu o Procedurę organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Harmonogram nauczania hybrydowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w terminie 19.10.2020-23.10.2020

Nauczanie stacjonarne- klasy 1a, 1b, 1c, 2a,2b, 2d, 3a,3b,3c

Nauczanie zdalne- klasy 1d, 2e,2f,2g,2h ,

Klasa 2 c nauczanie zdalne w terminie 20.10.2020-23.10.2020

Procedura nauczania zdalnego w I LO

Procedura organizacji pracy w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, Drodzy  Rodzice, Kochani Uczniowie!

Bardzo cieszymy się, że już w piątek wracamy do stacjonarnego trybu nauczania. Wszyscy  dobrze wiemy, jak ważne są – zwłaszcza dla młodych ludzi- rzeczywiste relacje i kontakty. Wiemy też, że bezpośrednia współpraca z nauczycielem i wychowawcą ma nieporównywalnie większe znaczenie niż kontakt przez – nawet najszybsze- internetowe łącze. 

Wszystkim nam zależy na zdrowiu, bo jest ono najważniejszą wartością, o którą możemy i powinniśmy zadbać. Dlatego – kierując się dobrem całej społeczności szkolnej- zwracamy się do Państwa z bardzo osobistą prośbą. Tylko my – rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły- możemy uczynić z naszego liceum miejsce, w którym będziemy się  czuć bezpiecznie w tym trudnym czasie. Potraktujmy więc noszenie maseczek, dezynfekowanie rąk i dbałość o higienę nie jako obowiązek, ale najprostszy dowód  życzliwości. Chrońmy się wzajemnie,  mając  świadomość, że nasze nierozważne zachowanie może wiązać się z zagrożeniem zdrowia również  naszych najbliższych. Dajmy wspólnie dowód dojrzałości  i odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Zza maseczki nie widać uśmiechu – znaku ciepłych relacji międzyludzkich.  Warto więc, by ich znakiem stała się sama maseczka! Serdeczny uścisk dłoni zamieńmy na  mocne naciśnięcie dozownika z płynem do dezynfekcji– to prosty dowód życzliwości!

Z serdecznymi życzeniami zdrowia,  

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Administracji i Obsługi 

I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Nauka w formie stacjonarnej

15 października 2020

Oleśnica, 15.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Oleśnicy z dniem 16 października 2020 r. Liceum rozpoczyna pracę w formie stacjonarnej.

Zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 15 października 2020 r. zostały wprowadzone zmiany  do Procedury organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od   1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Procedura została dostosowana do wytycznych MEN i GIS dla dyrektorów publicznych   i niepublicznych szkół i placówek, obowiązujących w strefie żółtej. Zmieniono brzmienie rozdziału IV Higiena i dezynfekcja oraz rozdziału V Organizacja pracy szkoły.

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczniów wyznaczono stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowano jedną klasę. Uczniowie mają wyznaczone stałe miejsca w klasie. Nie dotyczy to zajęć, w których konieczny jest podział na grupy tj. zajęć specjalistycznych, zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz języków obcych.

Podtrzymano obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczki lub przyłbice) przez uczniów i pracowników szkoły we wszystkich częściach wspólnych szkoły. Dodatkowo wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczniów i nauczycieli, którzy w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w salach dydaktycznych.

W załączeniu przesyłam procedurę po zmianach, proszę o uważne zapoznanie się.

Pragnę Państwa zapewnić, że szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów i nauczycieli. Dokładamy wszelkich starań, żeby pobyt w szkole był bezpieczny dla uczniów i pracowników.

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy wszystkie pomieszczenia szkolne zostały zdezynfekowane. W tym celu wykorzystano, zakupione decyzją Starosty Oleśnickiego urządzenia do zamgławiania ultradźwiękowego, pracujące w technologii BIO-dezynfekcji.  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o rygorystyczne przestrzeganie wytycznych w zakresie zachowania reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego.  Proszę również uczniów o ograniczenie aktywności  pozaszkolnej.

Z poważaniem

Marzena Helińska

Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy 

Procedura organizacji pracy w czasie zagrożenia epidemicznego

„Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe uczucia dla jednego choćby dobrego czynu, jednego dobrego wiersza – osiąga więcej aniżeli ten, który zapełnia naszą pamięć nieskończonymi rzędami przedmiotów naturalnych, sklasyfikowanych pod względem nazwy i kształtu”. Słowa Johanna Wolfganga von Goethego niech będą wstępem do tych wyjątkowych podziękowań oraz życzeń.

Szanowni Państwo!

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu pamiętamy o naszych nauczycielach, wychowawcach i pracownikach szkoły!

Rok w rok w naszej szkole miały miejsce uroczyste apele, celebrowaliśmy ten wyjątkowy dzień na różne sposoby. Niestety, w czasach pandemii nie możemy obchodzić go tak jakbyśmy chcieli. Tymczasowe zawieszenie działania naszej placówki całkowicie zmieniło nasze plany, lecz tak jak w latach ubiegłych pragniemy złożyć najszczersze życzenia całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom naszej szkoły. 

Dobry nauczyciel to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę. Dobry nauczyciel to także osoba, która zawsze znajdzie czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnianie im wątpliwości, wysłuchanie ich trosk, problemów, czy przeżywanie z nimi radości. Codzienną pracą i postawą wychowawcy kształtują charaktery swoich uczniów, a tym samym przygotowują ich na dorosłe, pełne wyzwań życie. 

Jako uczniowie dziękujemy za okazanie nam empatii, za trud włożony w naszą edukację oraz za wszystkie ciepłe słowa. Jesteśmy wdzięczni za to, że mamy przyjemność współpracować z Nauczycielami, którzy nie tylko w ciekawy i interesujący sposób nas edukują, ale pełnią również rolę przewodnika, osoby wskazującej drogę oraz wspierającej nas na każdym jej etapie. 

Życzymy Państwu wiele satysfakcji z pracy oraz tego, abyście ze swoimi uczniami tworzyli zgrany zespół, oparty na wzajemnym szacunku. 

Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 6/20/21 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym  w Oleśnicy    ze względu na sytuację epidemiologiczną

 Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy

zarządzam, co następuje:

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w okresie od 09.10.2020 do 15.10.2020 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów I Liceum Ogólnokształcąco w Oleśnicy 
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 493).

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Marzena Helińska 

 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 16-20-21 z dnia 8.10.2020 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

2 października 2020

W dniu 02 października 2020r. w naszej szkole odbyły się wybory władz Samorządu Uczniowskiego. Na 449 osób uprawnionych do głosowania głos oddało 394 w tym: 382 ważnych, 12 nieważnych.

Miło nam ogłosić, że w skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w wyniku głosowania wchodzą:

1. Maria Jaworska z klasy III C 152 głosy
2. Kinga Karolak z klasy II G 81 głosów
3. Alicja Szwabińska z klasy I A149 głosów.

Tym samym przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 będzie Maria JaworskaGratulujemy!

Skład komisji wyborczej:
1. Maja Reda klasa III C

2. Maciej Łacny klasa III C

3. Alicja Śliwińska klasa III B

Nad prawidłowością  wyborów czuwała opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Karina Przybyła.

Zbiórka dla Mii Szuber

26 września 2020

25 września w naszej szkole miała miejsce zbiórka pieniężna dla Mii Szuber! Ogromne podziękowania dla Agaty Korus i Moniki Głowacz, które koordynowały całą akcję! 

Mia choruje na ostrą białaczką limfoblastyczną, a jej jedyną nadzieją jest terapia ostatniej szansy CAR-T za niesamowitą kwotę 1400 000 złotych!  

4-6 tygodni to czas, aby uratować życie Mii, które przez ostanie 5 lat spędziła na leczeniu. Liczy się każda złotówka, która przybliży małą Mię do upragnionego powrotu do zdrowia. 

Dziękujemy wszystkim za wpłaty! O efektach zbiórki poinformujemy już za niedługo!  

Zachęcamy do wpłaty na konto zbiórkę zorganizowaną dla Mii: https://www.siepomaga.pl/skarbonkawielkichsercdlamii-pl?fbclid=IwAR0WtilWxdufF8812yG-r31g5cZ3EJDkikibw08Y6e35bXruCj-2vGDmcy4