Zasady rekrutacji do I LO w Oleśnicy 2018-2019 z terminami

Rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

 

Strona do logowania: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie  200 punktów rekrutacyjnych, w tym:

  • 72 punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
  • 28 punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

  1. Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego /liczba punktów rekrutacyjnych jest proporcjonalna do wyniku egzaminu wyrażonego w procentach/:
Egzamin gimnazjalny Wynik egzaminu gimnazjalnego w %  Punkty rekrutacyjne
Język polski 100% 20 pkt
Historia i wos 100% 20 pkt
Matematyka 100% 20 pkt
Przedmioty przyrodnicze 100% 20 pkt
Język obcy na poziomie podstawowym 100% 20 pkt

                                                        Maksymalnie:   100 pkt

        2. Przeliczanie ocen na świadectwie na punktu rekrutacyjne:

Ocena na świadectwie  Punkty rekrutacyjne
Ocena celująca 18  punktów
Ocena bardzo dobra 17  punktów
Ocena dobra 14  punktów
Ocena dostateczna 8  punktów
Ocena dopuszczająca 2  punkty

                                             Maksymalnie :  72 pkt

         3. Punkty za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Kryterium Punkty rekrutacyjne
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności wolontariatu
3 punkty
 Świadectwo ukończenia
gimnazjum z wyróżnieniem
7 punktów
Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach
do 18 punktów

                                                              Maksymalnie:  28 pkt