Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym rodziców kandydatów, znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej. Kandydatów posiadających opinie, orzeczenia o kształceniu specjalnym lub orzeczenia o nauczaniu indywidualnym wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne prosimy o dostarczenie do liceum wyżej wymienionych dokumentów wraz  z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.

  1. Kandydaci posiadający opinię wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi są zobowiązani  do zaznaczenia posiadania opinii w systemie naboru oraz dostarczenie opinii do liceum wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.
  1. Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną są zobowiązani do zaznaczenia posiadania orzeczenia i wpisania numeru orzeczenia w systemie naboru oraz dostarczenie orzeczenia do liceum wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.
  1. Kandydaci, których niepełnosprawność dotyczy ich samych, rodziców lub rodzeństwa powinni zaznaczyć występowanie niepełnosprawności w systemie naboru oraz dostarczyć do liceum wraz z wnioskiem orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
  1. W przypadku wielodzietności rodziny kandydata jest on zobowiązany do zaznaczenia wielodzietności rodziny w systemie naboru oraz dostarczenie do liceum oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata ( oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce dla kandydata).
  1. W przypadku posiadania przez rodziców kandydata prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo aktu zgonu rodzica kandydata, rodzice kandydata są zobowiązani  do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do liceum  wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej.
  1. W sytuacji samotnego wychowywania kandydata w rodzinie rodzice kandydata są zobowiązani do zaznaczenia tego faktu w systemie naboru oraz dostarczenie do liceum oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka ( oświadczenie jest dostępne    na stronie internetowej szkoły w zakładce dla kandydata).
  1. W sytuacji objęcia kandydata pieczą zastępczą prosimy o dostarczenie do liceum dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.