Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) oraz w związku z § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) wprowadza się w I Liceum Ogólnokształcącym w  Oleśnicy nauczanie hybrydowe (czyli częściowo naukę stacjonarną i częściowo zdalną).

Nauczanie  hybrydowe ma na celu zmniejszenie liczby osób w szkole, w jednym czasie w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.  Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów oraz rzetelne przygotowanie klas maturalnych do egzaminu dojrzałości.

Nauczanie zdalne  jest  realizowane w formie online z wykorzystaniem MS Office365 dla edukacji z szczególnym uwzględnieniem aplikacji MS Teams.

Zasady realizacji nauczania  hybrydowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy:  

  • Klasy trzecie realizują nauczanie włącznie w formie stacjonarnej.
  • Klasy pierwsze i drugie przechodzą w tryb nauczania zdalnego rotacyjnie. Nauczanie zdalne realizowane jest w okresach tygodniowych według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły.
  • Nauczanie zdalne realizowane jest na podstawie Procedury funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej).
  • Liczba godzin zajęć online z przedmiotu odpowiada liczbie godzin przewidzianych do realizacji przedmiotu w tygodniowym planie zajęć danej klasy, za wyjątkiem przedmiotów: religia, wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości, historia i społeczeństwo, przyroda. Nauczanie zdalne z w/w przedmiotów odbywa się  w formie przesyłania uczniom materiałów do samodzielnej pracy w rzeczywistym czasie zajęć, określonym w planie lekcji.
  • Zajęcia online odbywają się zgodnie z planem lekcji i trwają 30 minut.
  • Szkoła pracuje w formie stacjonarnej w oparciu o Procedurę organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Harmonogram nauczania hybrydowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w terminie 19.10.2020-23.10.2020

Nauczanie stacjonarne- klasy 1a, 1b, 1c, 2a,2b, 2d, 3a,3b,3c

Nauczanie zdalne- klasy 1d, 2e,2f,2g,2h ,

Klasa 2 c nauczanie zdalne w terminie 20.10.2020-23.10.2020

Procedura nauczania zdalnego w I LO

Procedura organizacji pracy w czasie zagrożenia epidemicznego