NAUCZANIE ZDALNE OD DNIA 26.10.2020

Aktualności

Konkurs „Powidoki , wrażenia, dygresje…”

UWAGA! KONKURS! UWAGA! KONKURS! UWAGA! KONKURS!

ILO ogłasza szkolny konkurs pod hasłem: „Powidoki , wrażenia, dygresje…”. Tematem konkursu mają być doświadczenia z wakacji. Mamy świadomość, że wakacje to czas błogiego lenistwa, ale lenistwa, które można twórczo, artystycznie spożytkować, do czego wszystkich zachęcamy.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
– fotograficznej – ocenie będzie podlegał cykl zdjęć ( maks. 10 zdjęć) ; fotografia może mieć charakter reportażowy lub kreacyjny, wykonana w technologii tradycyjnej lub cyfrowej ( zachęcamy do korzystania z poczciwych lustrzanek, jeśli takowe w domu znajdziecie); może to być również kilkuminutowy film zrobiony np. telefonem komórkowym

Więcej

Kontakt

7 stycznia 2013

Adres:
I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 4
56-400 Oleśnica
tel/fax:
(71) 314-32-80
e-mail:
lo1@olesnica.pl

Zasady zapytań e-mail

Jarmark Staropolski

2 stycznia 2013

Dnia 21.12.2012 r. w naszej szkole odbył się XI Jarmark Staropolski. Uczestniczyło w nim 11 klas, Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Przedsiębiorczości. Pieniądze zebrane z „wpisowego” zostały przekazane – zgodnie z życzeniem uczniów – ich choremu koledze Tomkowi. Stoiska obfitowały w domowe wypieki, pierogi i tosty. Nie zabrakło ozdób świątecznych, kartek i oczywiście tańca belgijskiego. Organizatorkami jarmarku były p. Karina Przybyła i p. Małgorzata Dąbrówka-Poszwa.

Więcej

Konferencja w Świdnicy

2 stycznia 2013

W dniu 20 grudnia 2012 roku uczniowie naszej szkoły, tj. Katarzyna Ostrowska i Marcin Grabowski (3d) pod opieką dr Anetty Grzesik- Robak uczestniczyli w konferencji pt. „ Prawa dziecka- od wolności do odpowiedzialności”, która odbyła się w Świdnicy. Gościem honorowym był Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Kasia i Marcin mieli okazję spotkać się po raz kolejny z Anną Marią Wesołowską, a także z Dorotą Zawadzką (telewizyjną Nianią), Henryką Krzywonos, zasłużoną działaczką opozycyjną w czasie PRL.

Więcej

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
Ocena zachowania uwzględnia : funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: ocenę zajęć edukacyjnych, promocję lub ukończenie szkoły.
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i uwzględnia samoocenę ucznia.

Wzorowe
1. Ucznia charakteryzuje wzorowa frekwencja – bez godzin nieusprawiedliwionych.
2. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
3. Przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
5. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Przejawia inicjatywę w pracy na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.
8. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
9. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, odpowiedzialny, opanowany.
10. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
11. Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
12. Troszczy się o mienie społeczne, powstrzymuje innych przed niszczeniem.
13. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
14. Stanowi dla innych pozytywny wzór do naśladowania.
15. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Bardzo dobre
1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
2. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych.
3. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
5. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Angażuje się w pracę na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.
8. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
9. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany.
10. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
11. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
12. Troszczy się o mienie społeczne.
13. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
14. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Dobre
1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
2. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych.
3. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
8. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany.
9. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
10. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
11. Troszczy się o mienie społeczne.
12. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
13. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Poprawne
1. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych.
2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
3. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
4. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły;
5. Zachowuje się poprawnie w szkole i otoczeniu, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.
6. Życzliwy i opanowany, z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
7. Stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgarnych słów.
8. Szanuje mienie społeczne.
9. Posiada nawyki higieny osobistej.
10. Nie ulega nałogom.
11. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Nieodpowiednie
1. Opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 13 godzin lekcyjnych, często spóźnia się.
2. Nie współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji, czasami przeszkadza podczas zajęć lekcyjnych.
3. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
4. Jest arogancki wobec kolegów i dorosłych w szkole i poza szkołą.
5. Lekceważy inne osoby.
6. Ulega nałogom.
7. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów.
8. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.
9. Każdy z wyżej wymienionych kryteriów może wpłynąć na wystawienie oceny nieodpowiedniej.

Naganne
1. Opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin lekcyjnych, często spóźnia się.
2. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji co jest wielokrotnie udokumentowane naganną oceną cząstkową w dzienniku lekcyjnym.
3. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
4. Jest arogancki wobec kolegów i dorosłych w szkole i poza szkołą.
5. Zachowuje się agresywnie wobec rówieśników, osób starszych i młodszych.
6. Przejawia lekceważący stosunek wobec innych, stosuje wobec nich przemoc.
7. Ulega nałogom.
8. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów..
9. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.
10. Przynależy do grup przestępczych, co potwierdzają informacje z zewnątrz: Sąd, Policja.
11. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

W dniu 19 grudnia 2012 roku w auli Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się konferencja „Prawa dziecka a aktywność obywatelska”, zorganizowana przez oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, przy współpracy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy. Tematem wydarzenia były prawa dzieci, ich znajomość i przestrzeganie oraz osoba Janusza Korczaka. Patronat na tym wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz oraz starosta Zbigniew Potyrała.

Więcej