W  roku szkolnym 2017 /2018 w I Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest w ramach przedmiotu wiedzy o społeczeństwie  projekt pod nazwą „Z politykami na Ty. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz podwyższanie poziomu kultury politycznej wśród młodzieży naszej szkoły.  Działania projektowe są dedykowane przede wszystkim uczniom, którzy podjęli edukację w klasach z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie. Polega on na inicjowaniu spotkań z politykami, którzy reprezentują różne ugrupowania parlamentarne, a także  z politykami sceny lokalnej. Możliwość kontaktu bezpośredniego jest doskonałą okazją do wymiany podglądów, myśli, dyskusji i próby odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania. Do tej pory odbyły się spotkania z posłami na Sejm RP:  Piotrem Babiarzem, Sławomirem Piechotą oraz  Michałem Jarosem, a także z przedstawicielem władzy lokalnej- Burmistrzem  Oleśnicy, panem  Michałem Kołacińskim. W najbliższej perspektywie jest planowane spotkanie z  Starostą Oleśnickim, panem Wojciechem Kocińskim.  Kulminacją projektu, a jednocześnie jego ukoronowaniem  jest planowana w kwietniu  wycieczka do Sejmu RP oraz do Pałacu Prezydenckiego.

    W dniu 7 marca odbyło się spotkanie z Burmistrzem Oleśnicy, panem Michałem Kołacińskim. Opowiedział on uczniom, w jaki sposób dokonał się wybór jego drogi zawodowej jako lekarza, a także jako lokalnego polityka, podkreślając przy tym, że warto się angażować w życie publiczne. Cenny przy tym jest już jakiś dorobek zawodowy, zdobyte doświadczenie oraz stabilna sytuacja rodzinna. Kwestie te, zdaniem pana Burmistrza, warunkują efektywną pracę na rzecz wspólnoty, czy to lokalnej, czy w szerszym znaczeniu- narodowej.  Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o stanie realizacji projektów, jakie zostały przez niego podjęte (zgodnie z programem wyborczym) oraz o planach na przyszłość. Warto podkreślić, że spotkanie to było cennym, bo bezpośrednim, źródłem informacji na temat działań władzy lokalnej w Oleśnicy, ale także na temat perspektyw udziału społeczności lokalnej w procesie zarządzania miastem (projekty obywatelskie, społeczna inicjatywa uchwałodawcza). Pojawiły się liczne pytania uczniów, które zdeterminowały drugą część spotkania. Projekt koordynuje dr Anetta Grzesik- Robak.