Repetytorium z biologii komórki

8 października 2019

W ramach współpracy z Wydziałem Biotechnologii uczniowie naszej szkoły korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej przeznaczonej dla szkół średnich. W tym roku po raz pierwszy w szkole zostaną zorganizowane zajęcia prowadzone przez dra Zdzisława Wróblewskiego – Repetytorium Biologii Komórki. Jest to oferta dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią molekularną. Program obejmuje cztery zagadnienia – każdemu z nich poświęcone będzie osobne spotkanie:

26. 10. 2019 BUDOWA MOLEKULARNA I FUNKCJE STRUKTUR SUBKOMÓRKOWYCH

Dipolowa budowa cząsteczki wody i jej oddziaływanie z biomolekułami – roztwory rzeczywiste koloidalne oraz układy fazowe w komórce; • błony biologiczne – skład i funkcja błony plazmatycznej, mitochondrialnej, lizosomalnej, jądrowej oraz reticulum endoplazma tycznego; • aparat Golgiego i modyfikacje posttranslacyjne białek – teoria paszportu glikoproteinowego; • transport aktywny i dyfuzja przez błony komórkowe; • powierzchniowe receptory błon i ich oddziaływanie z hormonami i immunostymulatorami; mechanizm działania hormonów białkowych, sterydowych i lipidowych.

9. 11. 2019 PRZEMIANY ENERGETYCZNE W KOMÓRCE

Termodynamiczne podstawy przemian energetycznych – II zasada termodynamiki, entalpia, entropia i energia swobodna w układach biologicznych, energia aktywacji; • podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych, enzymy – ich budowa, podział na klasy oraz molekularne mechanizmy regulacji ich aktywności; • cząsteczka ATP jako uniwersalny nośnik energii w komórce, jej budowa oraz mechanizm biosyntezy w procesie fosforylacji substratowej , fotosyntetycznej i oksydacyjnej.

7. 12. 2019 BUDOWA KWASÓW NUKLEINOWYCH I TERAPIE GENOWE

Budowa kwasów nukleinowych (KN) i schemat ich izolacji z materiału biologicznego oraz uzyskiwanie powtarzalnych fragmentów DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych; klonowanie DNA metodą PCR; • sondy hybrydyzacyjne; genom człowieka, manipulacje genetyczne i przykłady terapii genowych.

11. 01. 2020 APOPTOZA – PROGRAMOWANA ŚMIERĆ KOMÓRKI

znaczenie apoptozy u wielokomórkowców, szlaki apoptyczne, rola kaspaz w procesie apoptozy; • czynniki antyapoptyczne i czynniki proapoptyczne oraz ich wykorzystanie w leczeniu nowotworów.

Koordynatorem zajęć jest dr U. Janicka.