W dniu 13.02.2018. odbyło się szkolenie dla przewodniczących i ich zastępców, jako przedstawicieli każdej z klas, w zakresie praw i obowiązków ucznia oraz zasad oceniania wewnątrzszkolnego. Szkolenie zorganizowane zostało przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy. Tematem szkolenia były zasady funkcjonowania w szkole, wprost wynikające z zapisów w Statucie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu i zasad oceniania uczniów. 
Poza omówieniem powyższych, a w związku z podnoszonymi przez uczniów kwestiami, prowadząca szkolenie, Pani Profesor Magdalena Czarkowska zwróciła uwagę na sposób i jakość komunikacji przy zgłaszaniu przez uczniów uwag lub rozwiązywaniu problemów dotyczących przestrzegania zasad oceniania, wskazując, jako najwłaściwszą i najbardziej efektywną, postawę asertywną i wynikającą z niej konieczność zachowania należytego szacunku wobec drugiej strony ewentualnego sporu.
Zaplanowano kolejne spotkania, podczas których wspólnie oceniony zostanie efekt szkolenia oraz  czy jego cel został osiągnięty.