Zachęcamy do wnioskowania o stypendia dla uczniów uzdolnionych. Poniżej przypominamy zasady udzielania stypendiów. Nabór wniosków w szkole prowadzi pedagog szkolny- Katarzyna Wyżyn w sali 203.

  • Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
   1) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 5,5 w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących
   2 ) uzyskali wzorową ocenę zachowania.

 

  • Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
   1) zakwalifikowali się do trzeciego(centralnego) stopnia olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),
   2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
   3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 4,0.

 

  • Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursie tematycznym przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
   1) uzyskali tytuł laureata okolicznościowego konkursu tematycznego organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),
   2) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania,
   3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.

 

 • Stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych (miejsce I, II, III) organizowanych przez odpowiednie polskie związki sportowe utworzone na podstawie art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r., poz. 1463 ze zm.) lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach, lub zdobyli medal (miejsce I, II, III) w finale wojewódzkim w ramach zawodów organizowanych przez szkolne związki sportowe,
  2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę końcoworoczną zachowania,
  3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5. 

  Stypendium artystyczne
  • Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:
  1. Literatura,
  2. Sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia),
  3. Muzyka i śpiew,
  4. Taniec,
  5. Teatr,
  6. Film,
  7. Twórczość ludowa.
  Stypendium, o którym mowa może zostać przyznane osobie, która zajmuje się twórczością artystyczną albo rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinach wymienionych powyżej indywidualnie lub w zespole i spełniającej niżej wymienione warunki:
  1) jest uczniem,
  2) w roku, w którym ubiega się o stypendium lub w roku poprzedzającym ten rok uzyskała wyróżnienie lub została laureatem ogólnopolskich lub międzynarodowych festiwali, konkursów, przeglądów albo wystaw w dziedzinach twórczości artystycznej, lub opublikowała utwory jej autorstwa,
  2) uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę końcoworoczną zachowania,
  3) uzyskała ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.