Zarządzenie Nr 6/20/21 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym  w Oleśnicy    ze względu na sytuację epidemiologiczną

 Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy

zarządzam, co następuje:

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w okresie od 09.10.2020 do 15.10.2020 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów I Liceum Ogólnokształcąco w Oleśnicy 
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 493).

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Marzena Helińska 

 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 16-20-21 z dnia 8.10.2020 r.