Wyniki postępowania rekrutacyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy na rok szkolny 2022/2023W postępowaniu rekrutacyjnym w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy na rok szkolny 2022/2023 przyjęto kandydatów z punktacją od największej liczby punktów:

 • 1 a politechniczno- językowa –  do 164, 30 pkt.
 • 1 b medyczna–  do 151,10  pkt.
 • 1 c prawno-językowa –   do 134,85  pkt.
 • 1 d psychologiczno-językowa –  do 147,75   pkt.
 • 1 e ekonomiczno-językowa –  do 149,70  pkt.

Postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023

Wykaz wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym: 

 • 1 a politechniczno- językowa – 1 miejsce
 • 1 c prawno-językowa – 4 miejsca

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:

– kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

– kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół

– kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani

– kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale zrezygnują z przyjęcia do tej placówki

Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły i ją wycofać.

Zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023  od 2 do 4 sierpnia 2022 r., do godz. 15.00, można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) oraz kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oświadczenia. 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internatowej Liceum oraz w sekretariacie – Wniosek o przyjęcie do szkoły

Oświadczenia:

 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – (do pobrania)
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły – (do pobrania)
 • Oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata – (do pobrania)
 • Oświadczenie o wyborze drugiego języka – (do pobrania)
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej – (do pobrania)
 • Rezygnacja rodziców/prawnych opiekunów dotycząca udziału dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – jeżeli  rodzic/ prawny opiekun podejmuje decyzję o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie – (do pobrania) 

Wniosek z oświadczeniami składa się w sekretariacie Liceum.  Sekretariat pracuje w godz. 8:30 -15:00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do wiadomości w szkołach 16 sierpnia. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 23 sierpnia.