Analiza EWDEdukacyjna Wartość Dodana (EWD) to metoda analizy, która pozwala oszacować efektywność nauczania w danej placówce. Dzięki wskaźnikowi EWD możemy stwierdzić, jaki wkład miała dana szkoła na rozwój uczniów. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne.

Wskaźnik EWD oblicza się z przynajmniej dwóch osiągnięć szkolnych – na początku edukacji w danej szkole oraz na jej zakończenie. W metodzie EWD brany jest pod uwagę wynik egzaminu przed dostaniem się do szkoły oraz wynik egzaminu po jej zakończeniu np. wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz z egzaminu maturalnego. Chodzi przede wszystkim o to aby odejść od oceniania szkoły jedynie przez pryzmat egzaminów końcowych. Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyższe wyniki na koniec szkoły niż te z którymi przyszli, to uznaje się, że placówka ta nauczała efektywniej niż pozostałe szkoły w kraju.

Analiza EWD 2015-2022