Deklaracja dostępnościWSTĘP

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lo1.olesnica.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-11
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-29

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak widocznego fokusu,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu),
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji ,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • niektóre informacje zamieszczone w formie załączników/artykułów nie są dostępne cyfrowo w całości,

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Helińska – m.helinska@lo1.olesnica.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 314 3280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Słowackiego 4

Opis dostępności wejścia do budynku

W budynku siedzibę mają dwie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy  z wejściem od strony ul. Chopina. Wejście główne A do budynku I LO znajduje się od ul. Słowackiego 4. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście B do budynku  I LO  znajduje się  od strony boiska szkolnego i także nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy i schodów

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. W ciągach schodowych pierwszy i ostatni stopień schodów posiada kontrastowe oznaczenie.

Opis dostosowań i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne A do budynku po schodach, z kontrolą dostępu przez pracownika szkoły w portierni-szatni, drzwi otwierane samodzielnie. Wejście B od strony boiska szkolnego po schodach, bezkolizyjne, drzwi otwierane samodzielnie, brak kontroli dostępu przez pracowników szkoły. Na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz nie ma zainstalowanych podjazdów, pochylni, platform i wind, które umożliwiałyby swobodny dostęp do budynku i poruszanie się wewnątrz dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Dwie toalety  są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jedna przy sali gimnastycznej na parterze oraz na I piętrze. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny tj. poprzez tablice informacyjne/plany ewakuacyjne/ na każdym piętrze przy schodach z numerami pomieszczeń. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej – dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi przy wejściu głównym A.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Po drugiej stronie ulicy  Słowackiego w odległości mniejszej niż 50 metrów od strony wejścia głównego do budynku szkoły, znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych, oznaczonymi znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T29.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Każdym wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.