Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 1. Aby otrzymać duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej należy złożyć do dyrektora szkoły:

wniosek wydanie o duplikatu świadectwa

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

2. Do wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody RODO:

Klauzula-zgody-RODO

3. Ponadto należy wnieść opłatę.

Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939), w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu,  tj. 26,00 zł.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu , tj. 9,00 zł.

Wpłaty za wydanie duplikatu należy dokonać na wskazane konto:

Odbiorca wpłaty: I Liceum Ogólnokształcące ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica

Nr konta 55 9584 0008 2001 0011 4677 0014

Treść wpłaty: opłata za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji

REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są nie później niż w ciągu miesiąca.

Duplikat należy odebrać osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę.

4. Upoważnienie do odbioru świadectwa

Osoba upoważniona do odbioru świadectwa  powinna zgłosić się do sekretariatu z dowodem osobistym oraz wypełnionym upoważnieniem:

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA