KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
Ocena zachowania uwzględnia : funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: ocenę zajęć edukacyjnych, promocję lub ukończenie szkoły.
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i uwzględnia samoocenę ucznia.

Wzorowe
1. Ucznia charakteryzuje wzorowa frekwencja – bez godzin nieusprawiedliwionych.
2. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
3. Przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
5. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Przejawia inicjatywę w pracy na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.
8. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
9. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, odpowiedzialny, opanowany.
10. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
11. Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
12. Troszczy się o mienie społeczne, powstrzymuje innych przed niszczeniem.
13. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
14. Stanowi dla innych pozytywny wzór do naśladowania.
15. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Bardzo dobre
1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
2. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych.
3. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
5. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Angażuje się w pracę na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.
8. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
9. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany.
10. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
11. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
12. Troszczy się o mienie społeczne.
13. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
14. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Dobre
1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
2. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych.
3. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
8. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany.
9. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
10. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
11. Troszczy się o mienie społeczne.
12. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
13. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Poprawne
1. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych.
2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
3. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
4. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły;
5. Zachowuje się poprawnie w szkole i otoczeniu, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.
6. Życzliwy i opanowany, z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
7. Stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgarnych słów.
8. Szanuje mienie społeczne.
9. Posiada nawyki higieny osobistej.
10. Nie ulega nałogom.
11. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Nieodpowiednie
1. Opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 13 godzin lekcyjnych, często spóźnia się.
2. Nie współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji, czasami przeszkadza podczas zajęć lekcyjnych.
3. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
4. Jest arogancki wobec kolegów i dorosłych w szkole i poza szkołą.
5. Lekceważy inne osoby.
6. Ulega nałogom.
7. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów.
8. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.
9. Każdy z wyżej wymienionych kryteriów może wpłynąć na wystawienie oceny nieodpowiedniej.

Naganne
1. Opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin lekcyjnych, często spóźnia się.
2. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji co jest wielokrotnie udokumentowane naganną oceną cząstkową w dzienniku lekcyjnym.
3. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
4. Jest arogancki wobec kolegów i dorosłych w szkole i poza szkołą.
5. Zachowuje się agresywnie wobec rówieśników, osób starszych i młodszych.
6. Przejawia lekceważący stosunek wobec innych, stosuje wobec nich przemoc.
7. Ulega nałogom.
8. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów..
9. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.
10. Przynależy do grup przestępczych, co potwierdzają informacje z zewnątrz: Sąd, Policja.
11. Spełnia wyżej wymienione kryteria.