Pedagog specjalnyFunkcje pedagoga specjalnego w I Liceum Ogólnokształcącym pełnią:

mgr Katarzyna Wyżyn – psycholog szkolny

mgr Łukasz Suchecki – pedagog szkolny

mgr Dorota Siemaszko-Babij – nauczyciel języka polskiego i filozofii


Zadania pedagoga specjalnego: 

  1. Rekomendowanie dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów  w życiu  szkoły i placówki oraz dostępności.
  2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów  w celu określenia: mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu.
  3. Wspieranie nauczycieli w: rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub wychowanków.
  4. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
  5. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem.
  6. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
  7. Udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  8. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.