EkologiaZywioly_logo

Projekt EKOLOGIA –

innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Trzy żywioły : Woda, Ziemia, Powietrze.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2011 roku i trwał dwa lata (cztery semestry). Realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. – projekty innowacyjne.

Liderem projektu były – Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. z o.o. Pracę naszych nauczycieli wspierali nauczyciele akademiccy i specjalistyczne laboratoria środowiskowe (Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,  SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. Pszczyna,  Dr Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy)).

Projekt realizowany był przez dwie grupy uczniów naszego liceum i 5 nauczycieli (Izabela Przyłęcka, Urszula Janicka, Magdalena Ciura, Tomasz Lorek i koordynator projektu ze strony I LO Urszula Rafalska). W każdej grupie pracowało ok. 17 uczniów, pod kierunkiem nauczycieli biologii, geografii, chemii, informatyki i matematyki.

W ramach zajęć uczniowie pracowali metodą projektu, wykonywali doświadczenia, eksperymenty, badania w terenie, przygotowywali  prezentacje, kręcili filmy, robili ankiety, przeszukiwali zasoby Internetu, dzielili się swoją wiedzą przygotowując wystawy i plakaty prezentujące wyniki swoich prac, uczestniczyli w zajęciach pokazowych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, gościli pracowników naukowych w murach I LO.

W każdym semestrze odbyło się 50 godzin dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zrealizowano też wybrane przez uczniów projekty.

Tematyka zrealizowanych projektów:

Czy wiesz czym oddychasz?

Zanieczyszczenie powietrza-liczy się tylko dawka.

Co to znaczy, zdrowo się odżywiać?

Czy woda leczy?

Czy wiesz co pijesz?

Co ma pływać, nie utonie.

Jak człowiek wpływa na życie w wodzie?

Pory roku- klimat, bioróżnorodność i fenologia.

W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli  w wycieczkach tematycznych i zajęciach terenowych : Oczyszczalnia Ścieków w Oleśnicy; Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnicy; Elektrociepłownia Wrocław; ZOO Wrocław; Park Krajobrazowy Dolina Baryczy; Park Krajobrazowy Chełmy; Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu; Stawy w Boguszycach; Stawy na terenie miasta Oleśnica; rzeka Oleśnica; Stacja Meteorologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy; Instytut  Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Zakład Przyrodolecznictwa „Wielka Pieniawa” w Polanicy.

12 uczniów wzięło udział w zorganizowanych przez Lidera projektu tygodniowych obozach naukowych w Przesiece.

Szkoła otrzymała sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i geograficznej (walizki z odczynnikami do badań środowiskowych, pH-metry, luksomierze, urządzenia do pomiaru hałasu, przewodności elektrycznej, przyrządy do badania organizmów żyjących w glebie oraz w rzece, GPS-y, szkło laboratoryjne i odczynniki).

Oprócz efektów materialnych w postaci pomocy dydaktycznych, które pozostały w szkole, nie da się pominąć wzrostu wiedzy i umiejętności naszych uczniów w zakresie pracy zespołowej, prowadzenia obserwacji, doświadczeń, stawiania hipotez, wysnuwania wniosków i prezentowania wyników swojej pracy.

Najciekawsze wspomnienia z Projektu wiążą się nierozerwalnie ze wspólnymi działaniami w środowisku, między innymi z profesjonalnym pobieraniem próbek wody i gleby z udziałem specjalistycznej firmy Ekoprojekt z Pszczyny, połowami i identyfikacją organizmów ze zbiorników wodnych na terenie miasta, pomiarami zakwaszenia opadu nad Oleśnicą,  analizą pyłów pobranych z różnych miejsc w mieście; budową modelu do badania efektu cieplarnianego; zwiadem w sklepie w poszukiwaniu produktów GMO, wreszcie kręcenie filmu promującego zdrowe żywienie. Niezapomniane pozostały także wyjazdy na zajęcia terenowe nad Stawy Milickie w Dolinę Baryczy i do Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu.

                                                                                                          Urszula Rafalska

Więcej informacji o projekcie na stronie http://innowacyjnyekolog.pl/