Ważne informacje dla KandydatówSzanowni Ósmoklasiści, Rodzice Ósmoklasistów,

Poniżej znajdziecie wskazówki dotyczące rekrutacji, które pomogą Wam i nam sprawnie przejść przez cały proces:

 • Punk rekrutacyjny znajduje się na parterze i czynny jest w godzinach 8:30 – 15:00.
 • Kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej o oceny i osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Najlepiej zrobić to 24 czerwca, po otrzymaniu świadectwa.
 • Kandydaci zobowiązani są również do wpisania we wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej wyników z egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej zrobić to 1 lipca, po otrzymaniu wyników.
 • W dniach 8-13 lipca kandydaci przynoszą do szkoły:
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • Dwa zdjęcia (oba podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – (do pobrania)
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły – (do pobrania)
  • Oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata – (do pobrania)
  • Oświadczenie o wyborze drugiego języka – (do pobrania)
  • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej – (do pobrania)
  • Rezygnacja rodziców/prawnych opiekunów dotycząca udziału dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – jeżeli  rodzic/ prawny opiekun podejmuje decyzję o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie – (do pobrania)

Rekomendujemy, żeby kandydatowi towarzyszył rodzic/opiekun prawny.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy zadzwonić do sekretariatu – te. (71) 314 32 80